صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/31 566,329 566,286 566,286 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,628,633,389
2 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/30 566,296 566,253 566,253 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,625,256,180
3 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/29 566,514 566,471 566,471 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,647,060,237
4 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/28 566,712 566,669 566,669 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,666,939,114
5 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/27 566,652 566,609 566,609 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,660,879,739
6 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/26 566,746 566,703 566,703 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,670,327,568
7 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/25 566,841 566,798 566,798 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,679,775,415
8 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/24 566,817 566,774 566,774 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,677,423,202
9 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/23 566,787 566,744 566,744 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,674,395,257
10 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/22 566,864 566,821 566,821 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,682,090,415
11 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/21 566,828 566,785 566,785 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,678,495,321
12 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/20 566,721 566,678 566,678 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,667,775,369
13 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/19 566,815 566,772 566,772 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,677,223,777
14 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/18 566,910 566,867 566,867 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,686,672,202
15 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/17 567,004 566,961 566,961 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,696,080,224
16 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/16 567,082 567,039 567,039 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,703,923,589
17 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/15 566,903 566,860 566,860 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,685,989,229
18 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/14 566,997 566,954 566,954 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,695,440,720
19 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/13 567,092 567,049 567,049 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,704,892,229
20 صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری 1401/03/12 567,186 567,143 567,143 0 0 49,000 0 49,000 100,000 56,714,343,755