صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۴۹۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۰۸۶)% (۲.۱۸۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۱۶۲)% (۲.۶۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۰.۴۰۵ %۱۲.۶۰۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱۹.۱۱۲ %۱۳.۲۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۷۰.۸۹۲ %۳۱.۷۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۴۳.۳۷۱)% %۵۹۲.۳۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۳.۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۱.۳)% (۹.۵۵)%