صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۷۴ ۲۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۸۰ ۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۶۱ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۸۲ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۷۳ ۲۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۸۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۸۴ ۲۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۸۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۶۸ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۹۱ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۶۸ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۹۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۶۸ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۹۶ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۵۷ ۲۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۵۹۹ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۴ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۶۰۲ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۲ ۲۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۵۴۳ ۰.۹۴ % ۶۰۵ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %