صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۳,۲۰۸ ۱۷.۸ ۶,۹۷۳ ۱۱.۹۱ ۱۱,۸۰۲ ۲۰.۳۶ ۱۱,۸۷۴ ۲۰.۴۷
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶,۸۲۹ ۹.۲۱ ۵,۲۳۵ ۸.۹۴ ۵۶۶ ۰.۹۸ ۵۴۳ ۰.۹۴
سایر دارایی‌ها ۴۳,۳۹۶ ۵۸.۵ ۱,۳۶۱ ۲.۳۳ ۵۹۰ ۱.۰۲ ۵۸۰ ۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد