صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1401/04/06 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1401/04/06 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/11/03 برای سال مالی منتهی به 1400/09/30 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی 1400/09/30 ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
5 آگهی فراخوان 25 درصدی تأدیه سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/04/05 ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ 1400/03/08 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
10 آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
123
سایز صفحه