صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ تغییرات در اساسنامه مجمع سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تغییرات در اساسنامه منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تغییرات در اساسنامه منتهی به سال مالی ۳۰-۰۹-۹۸ تغییرات اساس نامه