صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ تغییرات در امیدنامه مجمع سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ (اصلاحیه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ تغییرات امیدنامه