صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
هزینه‌های صندوق

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخشي از اين هزينه‌ها از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق کاهش مي‌يابد. بخش ديگر از اين هزينه‌ها، مستقيماً از سرمايه‌گذار اخذ مي‌شود.

فهرست هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق، در اساسنامه قيد شده‌ است. برخي از اين هزينه‌ها، نظير هزينه‌هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غيرقابل پيش‌بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آن‌ها بستگي دارد. برخي از هزينه‌ها نظير هزينه‌هاي تأسيس و هزينه‌هاي تشکيل مجامع صندوق، با تصويب جلسه مجمع صندوق از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها نظير کارمزد معاملات، هزينة سود تسهيلات بانکي، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق يا هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدير صندوق با ارائه‌دهندگان اين خدمات يا تسهيلات تعيين مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها، مبلغ از پيش تعيين شده‌اي است که در اين اميدنامه آمده است.

آن قسمت از هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق که از قبل قابل پيش‌بيني است، به شرح جدول زير است:

 


عنوان هزينه

شرح نحوة محاسبة هزينه

هزينه‌هاي تأسيس شامل تبليغ پذيره‌نويسي

معادل پنج در هزار (0/005) از وجوه جذب شده در پذيره ­نويسي اوليه با ارائة مدارک مثبته با تصويب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 ميليون ريال

هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30 ميليون ريال براي برگزاري مجمع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضاي هيئت مديره

حداکثر تا سقف 10 ميليون ريال در ماه به ازاي حداقل يک جلسه حضور هر عضو هيئت مديره

کارمزد مدير

در هر سال 3 درصد ارزش تعدیل­شده خالص دارایی­های صندوق تا سقف 100 ميليارد ریال و 2درصد مازاد بر 100 ميليارد ریال

در صورت خاتمه قرارداد مدير از سوي صندوق معادل 12 برابر ميانگين حق‌الزحمه 3ماه انتهايي اداره صندوق به او پرداخت مي‌گردد.

پاداش عملکرد

25 درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری­ها یا سود نقدی پرداختی آنها را به مدیر صندوق پرداخت می شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:

مجموع سود فروش سرمایه­گذاری و سود نقدی سبد سرمایه گذاری از بدو تاسیس باید میانگین بازده سالانه ای بیش از 1.3 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید 5 ساله داشته باشد.

نرخ بازده داخلی سالانه (با احتساب سود محقق­ شده و نشده) بیش از میانگین نرخ تورم دو سال آخر به علاوه 10 درصد باشد.

حق‌الزحمة حسابرس

حداکثر تا سقف مبلغ 120 ميليون ريال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه مبلغ 320 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفية صندوق

معادل سه در هزار (0/003 )ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.

هزينه‌هاي عملياتي

صندوق مي‌تواند از محل دارايي‌هاي خود کليه هزينه‌هاي عملياتي را که دربرگيرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زير باشد، پرداخت نمايد: هزينه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزينه‌هاي اداري، بيمه، ماليات، حسابرسي، ارزشيابي، بازاريابي، حق پذيرش و عضويت در کانون­ها، شبکه‌سازي و ترويج، گزارش‌دهي به سهامداران و نهادهاي قانوني ذيربط، حق مشاوره و هزينه‌هاي سربار، ثبت و انحلال شرکت‌هاي زيرمجموعه. اين هزينه‌ها معمولا بالاتر از نرم هزينه‌هاي صندوق‌هاي مشترک هستند.

هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

هزينه‌ي دسترسي به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آن­ها سالانه تا سقف 200 ميليون ريال با ارائه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

 

 

 

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود:

 

عنوان هزینه

شرح

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در اين صندوق وجود ندارد و براي صدور و ابطال به صورت کاغذي برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذيرفته مي‌شود عمل مي‌گردد.

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.