صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۷۳۱,۲۶۰,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵۶۷,۳۵۵ ۵۶۷,۳۱۳ ۵۶۷,۳۱۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۳۱,۲۶۰,۹۸۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۵۶۲,۲۴۵ ۵۶۲,۲۰۳ ۵۶۲,۲۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۲۰,۲۶۰,۹۰۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۵۶۲,۳۳۹ ۵۶۲,۲۹۷ ۵۶۲,۲۹۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۲۹,۶۶۹,۹۴۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۵۶۲,۴۳۳ ۵۶۲,۳۹۱ ۵۶۲,۳۹۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۳۹,۰۷۸,۹۹۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۵۶۲,۶۰۶ ۵۶۲,۵۹۱ ۵۶۲,۵۹۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۵۹,۱۰۴,۹۲۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۵۶۲,۶۷۱ ۵۶۲,۶۵۷ ۵۶۲,۶۵۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۶۵,۶۷۳,۸۵۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵۶۲,۷۳۷ ۵۶۲,۷۲۳ ۵۶۲,۷۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۷۲,۲۸۴,۵۳۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۵۶۲,۸۱۴ ۵۶۲,۷۹۹ ۵۶۲,۷۹۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۷۹,۹۲۵,۶۶۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۶۲,۸۷۱ ۵۶۲,۸۵۶ ۵۶۲,۸۵۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۸۵,۶۳۲,۷۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۶۲,۹۶۵ ۵۶۲,۹۵۰ ۵۶۲,۹۵۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۹۵,۰۴۷,۲۳۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۶۳,۰۵۹ ۵۶۳,۰۴۵ ۵۶۳,۰۴۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۰۴,۴۶۱,۷۰۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۵۶۳,۱۱۰ ۵۶۳,۰۹۶ ۵۶۳,۰۹۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۰۹,۵۵۱,۳۹۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۵۶۳,۲۰۱ ۵۶۳,۱۸۶ ۵۶۳,۱۸۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۱۸,۶۳۷,۵۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۵۶۳,۲۴۱ ۵۶۳,۲۲۷ ۵۶۳,۲۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۲۲,۶۹۸,۴۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۵۶۳,۴۰۳ ۵۶۳,۳۸۸ ۵۶۳,۳۸۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۳۸,۸۳۰,۲۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۵۶۳,۳۵۹ ۵۶۳,۳۴۵ ۵۶۳,۳۴۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۳۴,۴۵۰,۸۲۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۵۶۳,۴۵۳ ۵۶۳,۴۳۹ ۵۶۳,۴۳۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۴۳,۸۷۰,۹۲۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۵۶۳,۵۴۷ ۵۶۳,۵۳۳ ۵۶۳,۵۳۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۵۳,۲۹۱,۰۴۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۵۶۳,۶۴۲ ۵۶۳,۶۲۷ ۵۶۳,۶۲۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۶۲,۷۱۱,۱۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۵۶۳,۷۳۶ ۵۶۳,۷۲۱ ۵۶۳,۷۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۷۲,۱۳۱,۳۴۲
  مشاهده همه