صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۶۲۸,۶۳۳,۳۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵۶۶,۳۲۹ ۵۶۶,۲۸۶ ۵۶۶,۲۸۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۲۸,۶۳۳,۳۸۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۵۶۶,۲۹۶ ۵۶۶,۲۵۳ ۵۶۶,۲۵۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۲۵,۲۵۶,۱۸۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۵۶۶,۵۱۴ ۵۶۶,۴۷۱ ۵۶۶,۴۷۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۴۷,۰۶۰,۲۳۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۵۶۶,۷۱۲ ۵۶۶,۶۶۹ ۵۶۶,۶۶۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۶۶,۹۳۹,۱۱۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۵۶۶,۶۵۲ ۵۶۶,۶۰۹ ۵۶۶,۶۰۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۶۰,۸۷۹,۷۳۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۵۶۶,۷۴۶ ۵۶۶,۷۰۳ ۵۶۶,۷۰۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۰,۳۲۷,۵۶۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۵۶۶,۸۴۱ ۵۶۶,۷۹۸ ۵۶۶,۷۹۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۹,۷۷۵,۴۱۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۵۶۶,۸۱۷ ۵۶۶,۷۷۴ ۵۶۶,۷۷۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۷,۴۲۳,۲۰۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۵۶۶,۷۸۷ ۵۶۶,۷۴۴ ۵۶۶,۷۴۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۴,۳۹۵,۲۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۵۶۶,۸۶۴ ۵۶۶,۸۲۱ ۵۶۶,۸۲۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۸۲,۰۹۰,۴۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۵۶۶,۸۲۸ ۵۶۶,۷۸۵ ۵۶۶,۷۸۵ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۸,۴۹۵,۳۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۵۶۶,۷۲۱ ۵۶۶,۶۷۸ ۵۶۶,۶۷۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۶۷,۷۷۵,۳۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۵۶۶,۸۱۵ ۵۶۶,۷۷۲ ۵۶۶,۷۷۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۷۷,۲۲۳,۷۷۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۵۶۶,۹۱۰ ۵۶۶,۸۶۷ ۵۶۶,۸۶۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۸۶,۶۷۲,۲۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۵۶۷,۰۰۴ ۵۶۶,۹۶۱ ۵۶۶,۹۶۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۹۶,۰۸۰,۲۲۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۵۶۷,۰۸۲ ۵۶۷,۰۳۹ ۵۶۷,۰۳۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۳,۹۲۳,۵۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۵۶۶,۹۰۳ ۵۶۶,۸۶۰ ۵۶۶,۸۶۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۸۵,۹۸۹,۲۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۵۶۶,۹۹۷ ۵۶۶,۹۵۴ ۵۶۶,۹۵۴ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۹۵,۴۴۰,۷۲۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۵۶۷,۰۹۲ ۵۶۷,۰۴۹ ۵۶۷,۰۴۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۴,۸۹۲,۲۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۵۶۷,۱۸۶ ۵۶۷,۱۴۳ ۵۶۷,۱۴۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۱۴,۳۴۳,۷۵۵
  مشاهده همه